Permeable dekker

Permeable dekker, også kalt drenerende dekker, fjerner overvann effektivt uten rørsystem for overvannshåndtering. Klimaendringer med hyppigere og kraftigere regnskyll, og urbanisering gjør det nødvendig å se på løsninger som håndterer overvannet lokalt. 

Belegningssteinen benyttet for permeable dekker er utformet med store fuger som lar regnvannet renne ned til grunnen under dekket. Videre er dekket bygget opp med et åpent bærelag, et settelag uten finstoff og grovkornet fugesand uten finstoff. Dette sørger for at regnvannet renner ned til

Permeable dekker er et godt alternativ for lokal drenering av overvann. Belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning. 

Hovedhensikten med permeable dekker:

• Infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann

• Fordrøye avrenningstopper for å redusere flomfare

• Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner

• Redusere forurensning i vassdrag

 

Videoen nedenfor viser viser tydelig effekten av et permeabelt / drenerende dekke, sammenliknet med tradisjonelt belegningssteinsdekke. 

Belegningssteinen i videoen er produsert av Asak Miljøstein og området ble utviklet i samarbeid med NAML.